Súťaž o cestovanie

Inlernet každých šesť mesiacov financuje a organizuje cesty pre Stálych zákazníkov na rôzne motivačné miesta, pre motiváciu Stálych zákazníkov a ako uznanie za činnosti vykonané v Inlernetovom systéme.

Súťaž o cestovanie bude vyhodnotené a organizované každý polrok, zvyčajne v 2. a 3. mesiaci po polroku. Výsledky aktuálnej súťaže je možné sledovať na rebríčku Inlernetovej súťaže o cestovanie, kde sú zobrazené aditívne spočítané body pre cestovanie za polroka podľa nižšej tabuľky.

Pozície Vlastný výkon Skupinový výkon
Číslo Názov Hodnota cestovného bodu za 1 ks Vlastnej Jednotky Hodnota cestovného bodu za 1 ks Skupinovej Jednotky
1. Sales Agent 30 30
2. Sales Advisor 30 20
3. Sales Manager 30 15
4. Group Manager 30 10
5. Team Director 30 5
6. Division Director 30 3
7. Owner Director 30 1

Celkový početný stav súťaže určí výška národného obratu dosiahnutého za šesť mesiacov. Za každých 10.000 národných Jednotiek rastie počet cestujúcich o jedného cestujúceho. Národné Jednotky zhromaždené za šesť mesiacov budú delené o 10.000, takto dostaneme počet cestujúcich.

Do skupiny cestujúcich sa podľa hore uvedených dostávajú Stálí zákazníci, ktorí disponujú s najvyšším počtom bodov k cestovaniu k poslednému dňu polroka.

Celkové náklady cestovania financuje Inlernet® . Podľa nárokov a možností môže prvých 10 účastníkov vziať i svojho partnera, alebo dospelého blízkeho na cestu, ak náklady cestovania uhradí on sám. Účasť partnera treba oznámiť Inlernetu najneskôr 60 dní pred uzavretím polroka.

Ak Stály zákazník nevyužije možnosť cestovania, počet cestujúcich sa neposúva o jedno miesto nižšie a nemôže byť nahradený ďalším Stálym zákazníkom.

Ďalšou podmienkou účasti v súťaži o cestovania je, aby Stály zákazník mal platný zmluvný vzťah s Inlernetom, ak je vo vedúcej pozícii, potom musí mať aktívny status v stanovenej dobe.

Od 4. pozície sa pri vypočítaní cestovných bodov berie do úvahy Pravidlo o 80%, takže cestovné body vypočítané z Jednotiek priameho Stáleho zákazníka získajúceho najviac Jednotiek môžu tvoriť maximálne 80% všetkých cestovných bodov.

Nie je možné cestovanie zameniť na hotovosť a preniesť cestovné právo na ďalšie osoby.

Zdanenie finančného zisku vzniknutého v súvislosti s cestovaním je povinnosťou Stáleho zákazníka, ktorý je povinný podávať priznania a uhradiť dane a preddavky dane.

Prajeme Vám vytrvalosť a veľa úspech vo vykonávaní činností v Systéme, a účasť na tejto nádhernej ceste!