Informácie pre zákazníkov

Táto stránka je oficiálnou webovou stránkou Inlernet Worldwide AG. (Sídlo: Švajčiarsko, 8832 Wollerau, Roosstrasse 53., IČO: CHE-221.629.819), (ďalej len: Inlernet).

Používaním stránky Inlernetu dávate automaticky súhlas k tomu, že ste si nižšie uvedené podmienky prečítali, im porozumeli a s ich dodržiavaním súhlasíte. Inlernet odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné činy, ktorými by návštevník stránky mohol spôsobiť škodu tretej osobe, či už v súvislosti s obsahom stránky, údajmi odkazujúcimi na obsah stránky, použitím všetkých, alebo len istej časti údajov stránky, resp. iným spôsobom.

Inlernet odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné činy, ktorými by návštevník stránky mohol spôsobiť škodu tretej osobe, či už v súvislosti s obsahom stránky, údajmi odkazujúcimi na obsah stránky, použitím všetkých, alebo len istej časti údajov stránky, resp. iným spôsobom.

Inlernet nezodpovedá za nekalé činy a neetický prístup návštevníkov stránky. Práva a povinnosti Produktových partnerov a Stálych zákazníkov sú spísané vo VOP produktových partnerov a VOP stálych zákazníkov, resp. v ich prílohách.

Inlernet uvádza na webovej stránke len pravdivé a aktuálne informácie.

Inlernet nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nedostatočného prístupu, využívania/nevyužívania webovej stránky, alebo zverejnenia možných chýb.

Inlernet nezodpovedá za údaje a informácie poskytnuté treťou stranou na webovej stránke.

Webovú stránku každý návštevník využíva na vlastnú zodpovednosť.

Všetky dokumenty a informácie webovej stránky sú chránené vlastníckym právom. Bez predbežného písomného súhlasu informácie zobrazené na webovej stránke nemôžu byť distribuované čiastočne, ani ako celok, nesmú byť mazané, menené, preposielané ani iný spôsobom používané. Všetky škody vzniknuté z neoprávneného používania obsahu tejto webovej stránky je v zmysle platných pravidiel občianskeho zákonníka povinný Inlernetu uhradiť ten, kto škodu spôsobil.

Súhlasíte, že používaním služieb webovej stránky môžete čeliť takému obsahu, ktorý považujete za urážlivý, neslušný, alebo nevhodný, resp. ktorý je vyjadrením priameho názoru. Zároveň súhlasíte, že webové služby budete využívať výhradne na vlastné riziko a Inlernet nie je zodpovedný voči Vám za taký obsah, ktorý považujete za urážlivý, neslušný, alebo nevhodný.

Niektoré webové služby môžu obsahovať údaje poskytnuté treťou stranou, alebo môžu nalinkovať webové stránky tretích strán. Beriete na vedomie a súhlasíte, že Inlernet nezodpovedá za obsah, kontrolu a vyhodnocovanie takýchto dokumentov a webových stránok poskytnutých treťou stranou.

Inlernet negarantuje, ďalej nie je zodpovedný a nezodpovedá za materiály, webové stránky, alebo za iné dokumenty, produkty a služby tretích strán. Odkazy/linky na iné webové stránky slúžia výhradne pre Vaše potreby. Dávate súhlas, že materiály tretích strán nepoužijete spôsobom, ktorým by ste zneužili práva iných strán a súhlasíte s tým, že Inlernet nie je zodpovedný za používanie materiálov tretích strán Vami na takéto účely.

Beriete na vedomie, že webové služby obsahujú aj také chránené informácie a materiály (medzi inými grafiku, zvukové záznamy, redakčné materiály atď.), ktoré sú majetkom Inlernetu a/alebo jeho licenčných partnerov a podliehajú vymožiteľným právam duševného vlastníctva, alebo sú chránené inými zákonmi vrátane, ale nie výlučne vlastníckeho práva. Ďalej súhlasíte, že chránené informácie, alebo materiály nebudú používané inak, ako je to povolené v zmysle používania webových služieb. Reprodukovanie obsahu tejto webovej stránky, častí služieb a to v hociakej forme, alebo spôsobom je zakázané. Beriete na vedomie, že zmena, nájom, zapožičanie, predaj, distribúcia, alebo príprava kópie takého diela, ktoré sa zakladá na obsahu uvedenej na tejto webovej stránke, ďalej využívanie webových služieb nepovoleným spôsobom vrátane, ale nie výlučne prenosu dát, resp. vyťažovania kapacity siete, je zakázané.

Inlernet a jeho licenčný partneri si vyhradzujú právo, že bez predchádzajúceho upozornenia môžu zmeniť, prerušiť, alebo odstrániť obsah webovej stránky, alebo jej časti (predovšetkým pokiaľ ide o diskriminatívny, nevhodný, morálne odsúdeniahodný, alebo protiprávny obsah), resp. zabrániť pripojeniu/náhľadu na takýto obsah. Inlernet za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za odstránenie, zmenu obsahu stránky, resp. za blokovanie prístupu na stránku. Inlernet je ďalej oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia a zodpovednosti obmedziť používanie, alebo prístup k obsahu stránky.

Za prípadné protiprávne, neetické činnosti, alebo elektronické zasielanie informácií, ktorých postúpenie vedie z tejto stránky na iné ponuky webu (World Wide Web), resp. za taký obsah, ktorý užívatelia udali a tým zaradili do databázy tejto webovej stránky, Inlernet zodpovedá len v prípade, že o ich protiprávnom, alebo neetickom charaktere mal vopred explicitne a dokázateľne vedomosť.

Prehlasujem, že ako užívateľ, resp. automatickým používaním tejto webovej stránky som si vyššie uvedené podmienky prečítal a zaväzujem sa na ich splnenie.