Downloads

Downloads
pre stálych zákazníkov komunity Inlernet
Choďte Príloha č. 1., 2., 4.

Inlernet Worldwide AG. (ďalej len: „Inlernet“) prevádzkuje Medzinárodnú Komunitu Stálych zákazníkov (ďalej len : „Systém Inlernet“), v ktorej získavajú stály zákazníci (ďalej len: „Stály zákazníci“) obchodné výhody vo forme provízií a nákupných poukážok za aktivitu zameranú na rozšírenie komunity stálych zákazníkov a za nakupovania vybavované cez systém, majú možnosť podporovať svojich partnerov v získaní podobných obchodných výhod.

Obstarávanie tovaru a využitie služieb je možné s použitím nákupných poukážok, ktoré nahrádzajú hotovosť, kreditnú kartu, bankový prevod a oprávňujú na zľavy, ďalej s bezhotovostnými nákupnými poukážkami, ktoré sú vystavené Inlernetom alebo Produktovými partnermi Inlernetu (ďalej len )"Partneri") – fungujúci v Systéme, vykonávajúci distribúciu výrobkov alebo poskytovanie služieb – v papierovej forme, alebo online, t.j. v rámci internetového spracovania údajov. Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky obsahujú detailné pravidlá a podmienky (práva a povinnosti), ktoré tvoria základ pre spoluprácu medzi Stálym zákazníkom a Inlernetom v rámci používania Systému Inlernet.

Prosíme, aby ste si tieto VOP dôkladne preštudovali, stiahli do Vášho počítača a uschovali ešte pred registráciou do systému!

1. Predmet zmluvy

1.1. V súlade s podmienkami a ustanoveniami tejto dohody je Stály zákazník oprávnený byť členom Medzinárodnej Komunity Stálych zákazníkov (Systém Inlernet), t.j. zaobstarať tovar od Partnerov Inlernetu a využívať služby s pomocou vyššie uvedených spôsobov platby, oboznámiť možných budúcich Stálych zákazníkov so Systémom Inlernet, podporiť ich pripojenie do Systému Inlernet a propagovať, rozšíriť Systém Inlernet. Stály zákazník je povinný svoje práva a povinnosti vyplývajúce z Vernostnej zmluvy a týchto VOP vykonávať a plniť, a počas používania Systému Inlernet je povinný konať v dobrej viere voči tretím osobám

1.2. Právomoc týchto Všeobecných Obchodných Podmienok sa nevzťahuje na zmluvný vzťah medzi Inlernetom a Produktovým partnerom, tento právny vzťah sa riadi zvláštnou zmluvou.

2. Zmluvné strany

2.1. Inlernet a Stály zákazník, ako zmluvné strany tejto zmluvy sú právne a finančne samostatní a nezávislí účastníci trhu.

2.2. Pri výklade týchto VOP sa názov "Inlernet" bude používať nielen pre Inlernet Worldwide AG, ktorý založil Inlernet Systém, ale pre všetky firmy patriace do firemnej skupiny Inlernetu, ktoré na základe akéhokoľvek zmluvného vzťahu sú oprávnený používať a prevádzkovať Inlernet Systém, pričom Stály zákazník môže uzavrieť zmluvu výlučne s Inlernet Worldwide AG., a ostatné firmy patriace do fiemnej skupiny Inlernetu zohrávajú úlohu v prevádzkovaní Inlernet Systému.

2.3. Stály zákazník – ak ide o fyzickú osobu – môže byť len úplne spôsobilá, dospelá osoba. Stály zákazník súčasne podpisom tejto zmluvy vyhlasuje,  podpisom Vernostnej zmluvy vyhlasuje, že je dospelá osoba, nie je v opatrovníctve, ktoré vylučuje alebo obmedzuje jeho spôsobilosť na vykonanie právnych úkon. Výnimkou je prípad opísaný v bode 2.4.

2.4. Stály zákazník môže byť taká maloletá osoba s obmedzenou spôsobilosťou, ktorá dovŕšila štrnásť rokov veku a nie je spôsobilá na právne úkony. Pre platnosť akýchkoľvek vyhlásení maloletej osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony je potrebné schválenie a súhlas zákonného zástupcu, obvzlášť pre:

a) registráciu do Inlernet Systému, zmeny údajov,
b) rezerváciu nákupnej poukážky v Inlernet Systému alebo k doplneniu celkovej hodnoty poukážky,
c) nákup alebo využívanie služieb Inlernet Systému,
d) registráciu ďalších potenciálnych Stálych zákazníkov ako Navrhovateľov,
e) organizovanie alebo vykonanie prezentácií, akcií,
f) a ďalšie prípady – ktoré nie sú vopred upravené, ale vyžadujú písomné potvrdenie.

Akcie spojené s Inlernet Systémom môže organizovať aj pre dospelých Stálych zákazníkov, alebo pre osoby, ktorí sa chcú zaregistrovať, a to v prítomnosti a pod dohľadom zákonného zástupcu. Ak maloletý Stály zákazník s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony sa stane spôsobilým, sa môže rozhodnúť sám o platnosti podmienených právnych vyhlásení.

Zákonný zástupca je povinný kontrolovať a má právo odmietnuť registráciu do Inlernet Systému budúcich Stálych zákazníkov, ktorú podporuje maloletý Stály zákazník s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony kvôli nedostatku formálnych alebo finančných požiadaviek, najmä s ohľadom na nespôsobilosť osoby, ktorá sa chce zaregistrovať, alebo nesúhlas zákonného zástupcu.

Zákonný zástupca je zodpovedný za plnenie povinností a právne vyhlásenia maloletého Stáleho zákazníka podľa súvisiacich ustanovení Občianskeho zákonníka.

Maloletý Stály zákazník nemá právo zaviazať sa s Inlernet Systémom, ani so súhlasom zákonného zástupcu alebo Navrhovateľa, ak by to pre neho znamenalo nadmerné zaťaženie v Inlernet-Systéme a ak by nebolo v pomere s reálnymi výhodami.

Zákonný zástupca musí brať ohľad na názory maloletého Stáleho zákazníka s obmedzenou spôsobilosťou pri právnych vyhlásení, ktoré sa dotýkajú jeho pozície v systéme.

Na právne vyhlásenia maloletého Stáleho zákazníka sa vzťahujú práva §2:10.- 2:18 Občianskeho zákonníka.

Ak plnoletosť bola získaná cez manželstvo, v tom prípade je registrácia možná iba s Vernostnou zmluvou v papierovej forme, v ktorej musí byť uvedený vyššie uvedený právny základ pre získanie plnoletosti, dátum sobáša a číslo sobášneho listu.

Ak maloletý Stály zákazník chce stanoviť Inlernetové práva v súvislosti s prijatím práv alebo s dedičstvom zo závetu, v tom prípade je potrebné k nadobodnutí platnosti právnych vyhlásení právneho zástupcu súhlas od úradu sociálnych vecí, ak právne vyhlásenie sa vzťahuje

a) na získanie Inlernetových práv na základe dedičstva maloletého Stáleho zákazníka, alebo
b) na závet maloletého Stáleho zákazníka vzťahujúceho sa na práva nehmotného majetku, ktorého hodnota presahuje sumu uvedenú vo zvláštnom zákone a je potvrdené, že pochádza zo Systému Inlernet.

Právne vyhlásenia posúdené rozhodnutím súdu alebo notára nie je potrebné schváliť sociálnym úradom. Na neplatnosť zakladajúcej sa na obmedzenej spôsobilosti a nespôsobilosti je môžné sa odvolávať u takého maloletého Stáleho zákazník, ktorého spôsobilosť je obmedzená alebo je nespôsobilý.

Ak maloletý Stály zákazník – spolu so zákonným zástupcom alebo Navrhovateľom – tvrdí nepravdivosti o svojej spôsobilosti, budú so zákonným zástupcom resp. Navrhovateľom zodpovední spoločne a nerozdielne, a sú povinní škody vzniknuté v súvislosti s hore uvedenými uhradiť Inlernetu. Stály zákazník a jeho zákonný zástupca podpísaním Vernostnej zmluvy výslovne súhlasí s týmito zmluvnými podmienkami.

2.5. Stály zákazník vyhlasuje, že informácie zadané vo Vernostnej zmluve sú pravdivé a správne, a nie je si vedomý žiadnych faktov a údajov, alebo iných informácií, ktoré by mohli mať vplyv na vznik tejto zmluvy zo strany Inlernetu, resp. na platnosť právneho vzťahu.

2.6. Len jedna registrovaná osoba môže disponovať s identifikátorom stáleho zákazníka, ako aj s právami a povinnosťami spojenými s registráciou.

3. Práva a povinnosti Inlernetu

3.1. Inlernet bude Stáleho zákazníka pravidelne informovať o informácií poskytnutých cez informačnú databázu Systému Inlernet (ďalej len " Informačná databáza Inlernetu"), a cez ďalšie kurzy a vzdelávacie školenia, včas poskytne informácie o zmenách týkajúcich sa Systému Inlernet. Informačná databáza Inlernetu zahŕňa webovú stránku Inlernetu (www.inlernet.com), a – v prípade neprístupu – na základe individuálnych žiadostí Stálych zákazníkov, balíček informácií zaslané e-mailom. Stály zákazník bude mať možnosť zúčastniť sa na kurzoch a školeniach na vlastné náklady, ktoré sú nevyhnutné k plnení činností na základe tejto dohody. Pri uplatnení tejto oprávnenosti Stáleho zákazníka – na základe ktorej má právo na informácie – nie je oprávnený požadovať finančné plnenie od Inlernetu, alebo iných členov skupiny Inlernet.

3.2. Inlernet má právo kontrolovať neustále činnosti, postoj a finančnú disciplínu Stáleho zákazníka v rámci Systému Inlernet, a to hlavne:

- skontrolovať, či činnosti Stáleho zákazníka neporušujú právne pravidlá alebo etické normy,
- skontrolovať, či Stály zákazník je schopný na propagovať Systém Inlernet,
- skontrolovať, či Stály zákazník a /alebo Stály zákazník registrovaný do Systému- Inlernet s jeho pomocou, vykonáva činnosti spojené s propagovaním Systému Inlernet v súlade s pokynmi Systému Inlernet, a na základe verejných informácií poskytnutých Inlernetom.

3.3. Inlernet má právo upraviť obsah týchto VOP a príloh, s ohľadom na index inflácie, na ovplyvňujúce trhové podmienky, na charakteristiku okruhu stálych zákazníkov, na platné pravidlá, a najmä na príslušnú daňovú legislatívu.

4. Práva a povinnosti Stáleho zákazníka

4.1. Stály Zákazník nie je oprávnený na obdarovanie, predaj resp. prevod svojej pozícii týkajúcej sa kariéry vybudovanej v Systéme Inlernet, zľáv a provízií v prospech ďalšieho Stáleho zákazníka Systému Inlernet, alebo tretej fyzickej alebo právnickej osoby. Stály Zákazník je oprávnený na prevod takzv. Inlernetových oprávnení, ale iba s predchádzajúcim súhlasom Inlernetu a to za podmienok stanovených v tomto VOP.

4.2. Stály Zákazník nie je oprávnený po registrácii do Systému Inlernet odstrániť meno svojho Navrhovateľa alebo na označenie niekoľkých Navrhovateľov súčasne.

4.3. Ak Stály Zákazník chce zmeniť Navrhovateľa, musí získať súhlasy súčasných a budúcich Navrhovateľov, ktorých pozícia v Systéme sa nachádza nad jeho pozíciou, a to na formulári „Žiadosť o zmenu teamu ", (ktorú je možné stiahnuť zo stránky www.inlernet.com), až k súhlasu prvého spoločného Navrhovateľa, ktorý účinkuje v súčasnej a budúcej navrhovateľskej databáze. Stály Zákazník musí predložiť svoju „Žiadosť o zmenu teamu " Inlernetu, ktorý posudzuje žiadosti 30-dňovou lehotou.

Stály zákazník môže požiadať o tzv. zjednodušenú zmenu teamu bez súhlasu odporučiteľa v tom prípade, ak priamy odporúčajúci nadriadený podľa bodu 4.12. je v neaktívnom stave. V takom prípade stály zákazník môže požiadať o zmenu teamu v rovine odporučiteľa k prvému aktívnemu odpuričiteľovi. Zjednodušená zmena teamu je možná jedine na žiadosť stáleho zákazníka, ktorý nemá priameho aktívneho odporučiteľa. Ak sa vodca neskôr opäť stane aktívny, predošlé stratené skupiny sa nemôžu k nemu vrátiť.

Inlernet má právo odmietnuť žiadosť o premiestenie bez udania dôvodu. Stály zákazník má možnosť predložiť žiadosť o premiestenie len jedenkrát v živote (ak ide o firmu, tak počas jej fungovania), (výnimkou sú prípady zjednodušenej modifikácie teamu).

4.4. Stály zákazník môže požiadať o zmenu teamu vtedy, ak 12 mesiacov po registrácii alebo po poslednej team zmene nedosiahol prvé InIernet právo alebo vlastný skupinový kariérny celok. V tom prípade po uplynutí 12 mesiacov pomocou "Žiadosť o zmenu teamu" môže požiadať InIernet o zmenu, kedy je postačujúci súhlas budúceho priameho odporučiteľa. Ak má stály zákazník už InIernet právo a vlastný alebo skupinový celok, v tom prípade podľa tohto pravidla zmena teamu nie je možná. Počas premiestnenia si môže ponechať stály zákazník súvisiacu skupinu stálych zákazníkov. InIernet môže žiadosť o premiestnenie odmietnuť bez udania dôvodu.

4.5. Stály zákazník nie je oprávnený v InIernet systéme sa opakovane registrovať pod vlastným alebo iným názvom, výnimkou je, ak je vlastníkom, kontaktnou osobou alebo reprezentantom danej spoločnosti. Okrem predchádzajúcich výnimiek môže použiť stály zákazník služby InIernet systému iba s identifikáciou stáleho zákazníka.

4.6. Ak Stály zákazník – výnimkou sú registrácie vykonané zlomyselne tretími osobami alebo ustanovenia kapitoly 4.5 - sa zaregistruje dvakrát alebo viackrát do Systému Inlernet, alebo je aktívny pod identifikátorom inej osoby, a Inlernet sa o tom dozvedie, zbaví Stáleho zákazníka od odmien v prílohe č. 1. Všeobecných Obchodných Podmienok (napr. cestovania, odznaky, atď.). Inlernet podnikne opatrenia do troch dní o priamom premiestení registrácii Stáleho zákazníka - vybudovaného pod vlastnou identifikátorom alebo identifikátorom inej osoby - a s tým priamych a nepriamych odvetví – pri udržaní poradia teamu – k originálnemu, prvému, právomocne registrovanému Statusu stáleho zákazníka. Inlernet zároveň zruší v systéme registrácie vykonané po prvej právoplatnej registrácii pod tým istým identifikátorom.

Ustanovenia týkajúce sa premiestenia môžu byť aplikované len v prípade Stálych zákazníkov registrovaných až po 1.7.2009. U skôr registrovaných Stálych zákazníkov Inlernet určí na základe individuálnej žiadosti možnosť a spôsob modifikovania Navrhovateľa a stanoví právne následkyvoči zlomyseľného konania Stálych zákazníkov. Pre vyššie uvedený postup Inlernetu nie stanovený pevný termín, ale sa musia zistiť všetky skutočnosti.

Ak Inlernet v priebehu vyšetrenia zistí, že Stály zákazník podľa tohto bodu zneužil možnosti ponúkané Systémom, a zaregistroval sa viackrát, alebo získal viaceré pozície, Inlernet je oprávnený rozhodnúť o vylúčení zo Systému Stáleho zákazníka, resp. niektoré jeho práva obmedzuje dočasne alebo trvale.

Ak Stály zákazník preukáže, že nie je zodpovedný za opakované registrácie, a ak bude preukázané, že registrácia bola vykonaná treťou osobou zlomyseľne, nebudú mu uložené sankcie.

4.7. Stály zákazník podpisom Vernostnej zmluvy uznáva, že počas vykonávania činností podľa tohto zmluvného vzťahu nie je viazaný časovo, ani miestom, a pri výkone svojich činností využíva výhradne vlastné finančné prostriedky a vlastnú infraštruktúru.

4.8. Povolenia, infraštruktúru a finančné prostriedky potrebné k vykonávaní činností v rámci tohto zmluvného vzťahu, musí Stály zákazník zaistiť na vlastné náklady. Stály zákazník je povinný dane a ostatné poplatky za zľavy, provízie, alebo ďalšie výhody, alebo príjmy získané v dôsledku činností vykonávaných na základe tejto zmluvy od Inlernet, alebo od firmy z firemnej skupiny Internetu a ďalšie náklady viazané k jeho činnosti uhradiť, evidovanie, priznanie a uhradenie podľa platných právnych predpisov je takisto povinnosťou Stáleho zákazníka. Inlernet plne vylučuje zodpovednosť za splnenie hore uvedených povinností.

4.9. Ak Stály zákazník vykonáva navrhovateľské činnosti aj v rámci podnikateľskej činnosti (odporúčanie potenciálnych stálych zákazníkov a partnerov do Inlernet systému, zbieranie zákazníkov), musí si vybrať pre vykonávanie tejto činnosti niektorú formu podnikania (samostatne zárobkovo činná osoba, obchodná spoločnosť, atď.). Inlernet má právo pozastaviť vyplácanie a využitie provízií Stálemu zákazníkovi tak dlho, kým Stály zákazník nepreukáže, že vyššie uvedené splnil.

Stály zákazník je povinný potvrdiť podnikanie s nasledujúcimi dokumentmi, originálmi alebo overenými kópiami, ktoré zašle na oficiálnu e-mailovú adresu Inlernetu:

- Výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní (obchodná spoločnosť, organizácia, inštitúcie), v ktorých je Stály zákazník majiteľ, jednateľ alebo kontaktná osoba,
- doklad potvrdzujúci právny vzťah kontaktnej osoby,
- podnikateľský preukaz (ak je samostatne zárobkovo činná osoba).

Stály zákazník je povinný predložiť Inlernetu potrebné doklady, povrdenia alebo dokumenty ako dôkazy vyššie uvedených právnych úkonov.

Ak Stály zákazník potrebuje k plneniu svojich zmluvných práv alebo povinností administratívne licencie alebo iné povolenia a súhlas, musí ich Stály zákazník zaobstarať na vlastné náklady.

4.10. Stály Zákazník má právo po úspešnom ukončení školenia pre referentov produktového partnera propagovať Systém Inlernet a zoznámiť ho potenciálnymi partnermi, bez úspešného ukončenia školenia nie je oprávnený vyhľadávať potenciálnych Produktových partnerov a rokovať s nimi.

4.11. Zmluvné strany vyslovene vyhlasujú, že na základe tohto zmluvného vzťahu medzi Inlernetom a Stálym zákazníkom nevzniká pracovný vzťah, právny vzťah týkajúci sa pracovnej činnosti alebo spoločenské vzťahy. Medzi zmluvnými stranami vzniká výlučne civilný právny vzťah, ktorý je určený v tejto dohode, na základe ktorej je Stály zákazník nezávislým účastníkom trhu, ktorý je členom Systému Inlernet a má právo propagovať Systém ďalším potenciálnym Stálym zákazníkom. Na základe tohto právneho vzťahu Stály zákazník nie je povereným zástupcom Inlernetu, Stály zákazník nie je oprávnený v mene Inlernetu činiť právne vyhlásenia a zaväzovať sa.

4.12. Stály zákazník na základe tejto dohody nie je povinný plniť sprostredkovať a propagovať, vykonávať nákupy, využívať služby, nie je povinný prezentovať výsledky, ale je oprávnený na základe vlastného uváženia a na svoje vlastné podnikateľské riziko zúčastniť sa Systému Inlernet v rámci tejto dohody. Néanmoins, l'activité du Client Fréquent est surveillée. Si le Client Fréquent ne remplit pas les exigences d'activité énoncées à la Pièce jointe 1. pour les deux mois suivants, il doit être considéré comme inactif au cours du mois suivant. Dans de tels cas, les Clients Fréquents de l'Arbitre inactif peuvent demander une modification d'équipe simplifiée, comme indiqué à l'article 4.3.

Inlernet výslovne uvádza, že Stály Zákazníci, ktorí by sa prostredníctvom Stáleho Zákazníka chceli zapojiť do Systému Inlernet – nie sú oprávnení pre Stálych zákazníkov, ktorí sa registrovali pred nimi do Systému, vykonávať priamo alebo iným spôsobom peňažné platby alebo iné služby, resp. Stály zákazník, ktorý registroval už skôr, nie je oprávnený od Stáleho zákazníka, ktorý sa prostredníctvom jeho činností pripojí do Systému, žiadať finančné služby alebo iné služby. Inlernet nevykonáva platby a neposkytne ďalšie služby Stálemu zákazníkovi, ak sa jeho prostredníctvom registrujú nový Stály Zákazníci.

4.13. Stály zákazník je povinný samostatne sa informovať o zmenách v legislatíve, najmä o zmenách daňových právnych predpisov a predpisov sociálnych poistení k plneniu platných predpisov na vlastné náklady a zodpovednosť. Inlernet nie je povinný poskytnúť túto službu, a nie je povinný na výzvu Stáleho zákazníka zmeniť právny vzťah.

4.14. Stály zákazník má právo - na vlastné náklady – zúčastniť sa na kurzoch a  ďalších školeniach, ktoré organizujú Inlernet a  skupina Inlernet, podaním žiadosti k Inlernetu v stanovenej lehote cez svôj osobný weboffice. Ak Stály zákazník sa prihlásil na akciu a chce na mieste vyplatiť účastnícky poplatok, ale nemôže sa zúčastniť akcie, podmienky zrušenia účasti sú nasledujúce:

72 hodín pred začiatkom podujatia odoslané a doručené písomné oznámenia Inlernetu o zrušení účasti je možné bezplatne zrušiť účasť. Ak nebolo oznámené zrušenie účasti Inlernetu, Stály zákazník musí vyplatiť účastnícky poplatok v 100%-ej miere, ktorý Inlernet odpočíta z účtu v osobnom weboffice Stáleho zákazníka alebo iným spôsobom bude žiadať o úhradu! V prípade platby s internetovou poukážok nie je možné žiadat späť účastnícky poplatok za žiadnych okolností!

4.15. Ak Stály zákazník využije k svojim činnostiam vykonávaných v rámci Systému-Inlernet pomoc iných osôb, je povinný tieto osoby vybrať starostlivo a riadne ich vyškoliť, v každom prípade zabezpečiť, aby tieto osoby konali tiež v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z tejto zmluvy. Stály zákazník je zodpovedný za postoj splnomocnenej alebo poverenej osoby takisto, ako by on sám vykonával tieto právne úkony.

4.16. Stály zákazník nie je oprávnený počas činností vykonávaných v rámci Systému Inlernet, zvlášť pri propagácii Systému zastupovať Inlernet alebo firmu zo skupiny Systému Inlernet, nie je oprávnený prevziať finančnú hotovosť, v mene Inlernetu učiniť právne vyhlásenia, zaviazať sa a uznávať práva. Stály zákazník môže Systém Inlernet propagovať len publikáciami a informačným materiálom vydaným a schváleným Inlernetom. Stály zákazník nemá právo bez zvláštneho písomného súhlasu Inlernetu Systém alebo jeho ochranné známky, patentové práva na akomkoľvek mediálnej ploche zobraziť a získať s tým nových Stálych zákazníkov do Systému. Stály zákazník je zodpovedný za škody vzniknuté porušením tohto bodu – a to hlavne za ušlý zisk – podľa všeobecných pravidiel odškodnenia

4.17. Stály zákazník je povinný bezodkladne informovať Inlernet o zmenách údajov dôležitých z hľadiska osobných a zmluvných vzťahov - ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť plnenie zmluvných záväzkov vyplívajúcich z tejto zmluvy – resp. je povinný zmenu údajov osobne na internetovej stránke Inlernet previesť vo vlastnej weboffice. Táto povinnosť sa vzťahuje predovšetkým na modifikáciu mena, čísla občianskeho preukazu, adresy, banky a e-mailové adresy. Ak Stály zákazník nesplní túto povinnosť, akékoľvek náklady, škody, nadmerné výdavky vzniknuté Inlernetu z neplnenia tejto povinnosti, musí Stály zákazník uhradiť.

Stály zákazník podpisom tejto zmluvy výslovne súhlasí s tým, aby Inlernet zpracoval a registroval osobné údaje, používal ich v Systéme Inlernet. Stály zákazník výslovne súhlasí s tým, že Inlernet na poskytnuté telefónne číslo alebo e-mailovú adresu posielal informačné materiály na marketingové účely, resp. materiály potrebné k prevádzkovaniu alebo k podpore Systému.

4.18. V prípade, že Stály zákazník neoznámi Inlernetu zmenu svojej adresy, do oznámenia novej adresy budú zásielky posielané na poslednú známu adresu a budú sa považovať za doručené, Inlernet nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že zásielky posielané Stálemu zákazníkovi nemôžu byť včas dodané, z dôvodu, že budú z adresy vrátené odosielateľovi s tým, že sa adresát "odsťahoval na neznáme miesto" alebo "Nevyzvedol" zásielku, alebo akýmkoľvek iným označením, ktoré potvrdzujú neúspešné doručenie. Stály zákazník berie na vedomie, že Inlernet nie je povinný učiniť žiadny právny úkon pre zistenie neznámych alebo zmenených údajov.

4.19. Stály zákazník má právo Systém Inlernet propagovať potenciálnym Stálym zákazníkom, ale je povinný k tomu používať formuláre, prezentácie a reklamné materiály poskytnuté Inlernetom, má právo vedomosti získané na školeniach organizovaných Inlernetom plne a bez úprav poskytnúť ďalej. Stály zákazník nemá právo okrem Systému Inlernet na poskytovanie zliav alebo sľubovanie poskytnutí zliav.

Stály zákazník nemá právo tvrdiť nepravdivé vyhlásenia, alebo rozšíriť nepravdivé informácie a falošné údaje, a musí dbať na dobré meno ďalších Stálych zákazníkov, Produktových partnerov alebo Inlernetu. Za poškodenie dobrého mena sú považované vyhlásenia poškozujúce a spochybňujúce obchodnú a profesijnú spoľahlivosť Stáleho zákazníka, Partnera alebo Inlernetu, alebo vyhlásenia znevažujúce ich úlohu na trhu a prevádzkovanie, výroky o skutočnostiach, ktoré nie je možné skontrolovať, len značným poškodením záujmov druhej strany, a šírenie takých informácií alebo údajov týkajúcich sa Stáleho zákazníka, Partnera alebo Inlernet, ktoré by mohli osľabiť dôveru v druhom Stálom zákazníkovi, Partnerovi alebo v Inlernetu.

4.20. Stály zákazník vykonáva propagáciou Systému Inlernet len marketingové aktivity nezávisle od územnej platnosti (v Maďarsku a v zahraničí). Tieto marketingové aktivity nepredstavujú obchodné a finančné sprostredkovateľské činnosti.

4.21. Stály zákazník nie je oprávnený prijímať poplatky, provízie alebo iné podobné protiplnenia od Parterov. Stály zákazník pri propagácii Systému Inlernet je povinný konať v súlade s právnymi predpismi, a nie je oprávnený založiť systém podobný Systému Inlernet vo vlastnom alebo v záujmovom kruhu a systémy, ktoré sa zhodujú s činnosťami Systému Inlernet, alebo sú podobné v akejkoľvek forme.

4.22. Stály zákazník je oprávnený na získanie provízií a ďalších zliav za propagačné činnosti a nakupovania cez Systém Inlernet, ktorých podmienky sú zahrňované na webových stránkach Inlernetu (www.inlenet.com), vo VOP ich prílohách. Finančné vysporiadanie týchto provízií sa stane bezodkladne, prevod na bankový účet Stáleho zákazníka sa koná každé dva týždne, ak suma provízie presahuje 10.000 HUF.

Po vysporiadaní nie je možnosť na uplatnenie ďalších požiadavok od Inlernetu a firiem skupiny Inlernet. Stály zákazník výslovne berie na vedomie, že ak by sa obchodná udalosť, na ktorej sa výplata provízii zakladá (vyplatenie rezervácie nákupnej poukážky, vyplatenie celkovej protihodnoty nákupnej poukážky) neuskutočnila z dôvodov nepredvídateľných okolností, Inlernetom vyplatené alebo pripísané provízie a ďalšie výhody sa musia vrátiť Inlernetu, Inlernet je oprávnený žiadať späť tieto provízie, resp. odpočítať ich z neskôr pripísaných odmien. Stály zákazník je povinný vrátiť provízie, ktoré boli obdržané bez právneho základu, v opačnom prípade má právo Inlernet vypovedať túto zmluvu s okamžitou platnosťou.

4.23. Stály zákazník je povinný do doby trvania platnosti zmluvy a po uplynutí ukončenia zmluvy s údajmi týkajúcimi sa Inlernet a firiem v skupine Inlernet, a predovšetkým s údajmi Stálych zákazníkov (po dobu trvania statusu Stáleho zákazníka, a počas nasledujúcich 5 rokov) zaobchádzať ako s obchodným tajomstvom. Stály zákazník nie je oprávnený tieto údaje využívať, a nemá právo na vykonávanie takých konkurenčných činností, s ktorými by mohol spôsobiť materiálne a morálne škody Inlernetu alebo by mohol poškodiť jeho pozíciu na trhu, a nemá právo založiť alebo prevádzkovať systém podľa bodu 4.21.

4.24. Stály zákazník počas trvania zmluvného vzťahu s Inlernetom môže propagovať výhradne Systém Inlernet pre ďalších potenciánych stálych zákazníkov. Počas trvania zmluvného vzťahu s Inlernetom, a po ukončení zmluvného vzťahu je ZAKÁZANÉ, aby Stály zákazník prilákal k sebe, alebo ku konkurenčným spoločnostiam a do vernostných systémov zamestnancov Inlernetu, spoločností skupiny Inlernetu, a/alebo ich Stálych zákazníkov, Produktových partnerov alebo sa o to pokúsil.

Je ZAKÁZANÉ tieto osoby alebo obchodné spoločnosti poskytnúť konkurenčným spoločnostiam a skupine zákazníkov pre účely uzatvorenia sprostredkovateľských alebo agentských, ekonomicky rovnocenných alebo podobných zmlúv. Po dobu trvania zmluvného vzťahu s Inlernetom alebo po ukončení platnosti zmluvy Stály zákazník nemá právo na predloženie ponuky, sprostredkovanie takýchto ponúk, resp. dávať rady v tejto téme a v súvislosti s ďalšími nákupnými systémami Stálym zákazníkom Inlernetu vo vlastnom mene alebo v mene tretích osôb, alebo poverením tretích osôb a firiem. Stály zákazník neie je oprávnený na vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktorá by vyvolala hospodársku súťaž. Zamestnanci a Stály zákazníci sú osoby, ktoré mali zmluvný vzťah s Inlernetom 48 mesiacov pred predmetným dátumom. Stály zákazník nie je oprávnený používať značku a ochrannú známku "Inlernet" okrem Systému Inlernet, a poskytnúť ju tretím osobám s obchodným účelom.

4.25. Stály zákazník je povinný v prípade porušenia tejto zmluvy odškodniť Inlernet a uhradiť mu stratené provízie a zisky, takto získané príjmy musí odovzdať Inlernetu. Stály zákazník v prípade porušenia zmluvy automaticky príjde o nevyzdvihnuté, nevyužité provízie. Porušenie zo strany Stáleho zákazníka ustanovenia o zákazu konkurencie a prilákania zákazníkov znamená porušenie zákazu súťaženia stanoveného zákonom.

4.26. Ak Stály zákazník (len registrovaní Stálí zákazníci) vykonáva na zakláde splnomocnenia dotyčnej osoby elektronické zaznamenávanie zmluvy v papierovej podobe, ktorá je podpísaná ďalšou osobou, musí uchovať zmluvu aj papierovej podobe.

4.27. Reklamačný poriadok Inlernetu upravuje konania spojené s pripomienkami a oznámením Stálych zákazníkov (ďalej len: sťažnosti), aby sa zabránilo a minimalizovalo stratám a disfunkcií vyplývajúcich zo spolupráce medzi Inlernetom a Stálymi zákazníkmi, a v záujme efektívneho a rýchleho vyriešenia sťažností podaných Stálymi zákazníkmi a tretími osobami. Reklamačný poriadok je zverejnený na webovej stránky spoločnosti Inlernet (wwz.inlernet.com) a v zákazníckej kancelárii Inlernetu.
Za reklamáciu sa považujú všetky jednotlivé žiadosti alebo sťažnosti spojené s poskytnutými činnosťami a službami Inlernetu, v ktorých sa sťažujú na Inlernet a o tom formulujú konkrétnu predstavu. Inlernet akceptuje len písomne podané sťažnosti ​(pozri bod 9.4).
Podať sťažnosť je možné na špeciálnom formulári, ktoré možno stiahnuť z webovej stránky Inlernetu.

5. Fungovanie Systému Inlernet

5.1. Inlernet uzatvorí s Partnerom zvláštnu zmluvu – ktorá nie je časťou Vernostnej zmluvy. Produktový partner je povinný zoznámiť sa s ustanoveniami týchto VOP, a súhlasí s tým, že bude touto dohodou viazaná, čím poskytne možnosť pre Stáleho zákazníka nakupovať od zmluvného Produktového partnera a využívať jeho služby. Na základe týchto VOP je možné uzavrieť dohodu podľa systému Inlernet len s zmluvnými Produktovými partnermi, na externé obchodné spoločnosti sa tieto VOP nevzťahujú. Zoznam aktuálnych Produktových partnerov sa nachádza na webovej stránke Inlernetu (www.inlernet.com).

5.2. Protihodnotu tovaru a služieb poskytnutých Produktovým partnerom v systéme Inlernet Stálemu Zákazníkovi je možné automaticky vyplatiť s poukážkou len v prípade, ak platba bude vykonaná online poukážkami Inlernetu, alebo poukážkami Produktového partnera sprostredkovaného Inlernetom (ďalej len: Inlernet poukážka). Stály Zákazník berie na vedomie, že tieto poukážky nemôžu byť prevedené na tretie osoby, a nie je možné ich zameniť na peňažnú hotovosť a iné bezhotovostné prostriedky.

5.3. Nákupy platené v hotovosti, bankovým prevodom a kreditnou kartou a nie podľa bodu 5.2. môžu byť v Systéme Inlernet uplatnené len v prípade, ak Stály zákazník po prevzatí dokladu o nákupe (napr. faktúra, účtenka, blok) oznámi Produktovému partnerovi svoj identifikátor v systéme Inlernet. Potom v lehote 30 kalendárnych dní bude Produktový partner podľa Zmluvy produktového partnera zaznamenávať informácie o zakúpení vo svojom weboffice.

Poukážky, ktoré Produktový partner neobdržal od Inlernetu, alebo od spoločnosti zo skupiny Inlernet, resp. prostredníctvom Inlernetu (najmä poukážky, ktoré sú priamo vystavené produktovým partnerom), alebo poukážky neboli vystavené Inlernetom cez niektorý Systém, ktorý vystavuje poukážky, nemôžu byť využité na automatické zaobstarávanie tovaru a služieb cez Systém Inlernet. Stály zákazník v prípade vyššie uvedených poukážok nie je oprávnený zľavy určené v tejto zmluve automaticky využívať a Inlernet nie je viazaný žiadnym spôsobom na automatické poskytnutie služieb, provízií alebo zliav, kým do Systému Inlernet nebudú zaznamenané všetky údaje o nákupe Produktovým partnerom (rovnako ako v prípade platieb, ktoré nie sú vykonávané s poukážkou) a Produktový partner nevyplatil faktúru o provízii.

5.4. Inlernet vystavuje pre zaobstaranie tovarov a poskytnutie služieb takzvanú "online" poukážku (tj. poukážky, ktoré sú dostupné len cez internet), alebo je možné vytlačiť duplikát týchto poukážok. Tieto poukážky sú vystavené podľa zákonného platidla krajiny Produktového partnera.

5.5. Poukážky všetkých typov vydané Inlernetom sa nekvalifikujú ako poskytnutie služieb. Papierové kópie poukážok slúžia výhradne na potvrdenie toho, že Inlernet na základe objednávky Stáleho zákazníka sa zaväzuje vykonať prevod sumy účinkujúcej na poukážke Produktovému partnerovi – ktorá bude znížená o províziu Inlernetu.

5.6. Inlernet poukážky do Systému Inlernet zaznamenáva online a archivuje elektronicky. Stály zákazník pri objednávaní Inlernetových poukážok - všetky typy poukážok – musí zadať údaje Produktového partnera (presný obchodný názov, identifikačné údaje Produktového partnera), od ktorého má v úmysle s poukážkou nakúpiť tovar a / alebo využívať služby.

5.7. Stály zákazník je oprávnený objednať od Inlernet online poukážku a / alebo poukážku Produktového Partnera, ako je to vyššie uvedené. Stály zákazník je oprávnený s pomocou osobného identifikátoru a hesla žiadať o vystavenie poukážky na webovej stránky Inlernetu alebo v osobnom weboffice (online poukážky). Stály zákazník berie na vedomie, že minimálna suma objednanej poukážky je 5.000 HUF, t.j. päť tisíc maďarských forintov. Inlernet má právo vydať online poukážku a poukážky Produktového Partnera len za nasledujúce podmienky:

- Prevezme od Stáleho zákazníka online objednávku na poukážku cez osobný weboffice, a objednávka bude úplná a podľa pravidiel vyplnená, obdržal údaje od Stáleho zákazníka potrebné k poukážke a  potvrdil ich prevzatie,
- cena objednanej poukážky bola vyplatená a pripísaná na bankový účet Inlernetu, z ktorej Stály zákazník vyplatil pri objednaní poukážky celkovú hodnotu poukážky, takže bola pripísaná v Systéme Inlernet,
- v prípade obejdnávky poukážky Produktového partnera, Produktový partner poslal poukážku Inlernetu.

Inlernet zašle kópiu bez odkladu po vystavení online poukážky pre Produktového partnera.

5.8. Inlernet sa zaväzuje po vystavení online poukážky alebo po obdržaní poukážky Produktového partnera protihodnotu poukážky – zníženú o províziu Inlernetu - v lehote stanovenej v zmluve Produktového partnera previesť pre príslušného Produktového partnera.

5.9. Poukážku Inlernetu nie je možné preniesť na tretiu osoba, alebo v prospech tretej osoby. Poukážku Inlernetu môže Stály zákazník využiť len u – predošle označeného, ktorý bude základom pre vystavenie poukážky -  zmluvného Produktového partnera. Produktový partner je povinný v prípade kópie vystavenej online poukážky Inlernetu prezentovanej Stálym zákazníkom predávať tovar alebo poskytnúť služby v rámci Systému Inlernet, ktorého detailné pravidlá sú obsiahnuté v dohode medzi Inlernetom a Produktovým partnerom.

5.10. Poukážky Inlernetu sú vhodné výhradne na obstaranie tovaru a využitie služieb, alebo na cenové zľavy z ceny tovaru a služieb poskytnuté pre Stáleho zákazníka, len u Produktového partnera a v sume označenej na poukážke. Poukážku Inlernetu nie je možné zameniť na peňažnú hotovosť, alebo nehotovostné prostriedky – nie je možné použiť u nezmluvného obchodníka alebo u Inlernetu a firmách skupiny Inlernetu.

5.11. Stály Zákazník výslovne berie na vedomie, že po zaslaní objednávky na poukážku Inlernetu a / alebo zaplatení ceny poukážky, nie je možné stornovať, zrušiť objednávku alebo požadovať späť cenu poukážky, prepísať na meno druhého partnera a vymeniť na druhú poukážku. Stály partner po vystavení poukážky Inlernetu môže poukážku využiť k nákupu tovarov a / alebo k využití služieb u zmluvného Produktového partnera.

5.12. Stály zákazník môže rezervovať poukážky tak, že zaplatí sumu rezervácie určenú v prílohe č.1. týchto VOP z ceny poukážky Inlernetu. Stály zákazník berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že Inlernet z čiastky zaplatenej na rezerváciu pre neho a ďalších registrovaných Stálych Zákazníkov platí provízie, s ohľadom na to, že záloha je časťou ceny poukážky, takže po zaplatení tejto zálohy bude mať Inlernet právo zaobchádzať s ňou. Záloha – ktorá slúži aj ako záruka na zaplatenie provízií – bude vedená na vkladovom účte Inlernetu

Stály zákazník prehlasuje, že sú mu známe pravidlá § 6:185 zák. č. 2013/V. občianskeho zákonníka, a berie na vedomie, že ak zaplatil zálohu za poukážku Inlernetu, túto sumu nie je možné žiadať späť. Stály zákazník má ale možnosť kedykoľvek doplniť sumu zálohy objednanej poukážky, chýbajúcu časť celkovej hodnoty zaplatiť pre Inlernet, pre objednanie tejto poukážky k danému Produktovému partnerovi a neskôr pre použitie u Produktového partnera. Podľa toho patrí k sume zálohy na poukážku v každom prípade jedna celková hodnota – ktorá je variabilná podľa Produktovej partnerskej zľavy –, ktorá na nachádza v Sadzobník poukážok v prílohe č. 2. VOP, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP. Zľavy ponúkané Produktovým partnerom vybrané pri rezervácii poukážky a výška zálohy určuje celkovú hodnotu poukážky, ktorá sa nachádza vo vyššie uvedenom sadzobníku.

Az utalvány foglalózás során kiválasztott Termékpartner által nyújtott árengedmény és a foglaló összege határozza meg a fent nevezett táblázatban az utalvány teljes értékét. Ha Törzsvásárló a lefoglalózott utalvány teljes értékének csak egy részét igényli, akkor ahogy a rész-utalvány értéke aránylik - az Utalvány Értéktáblázatban szereplő - teljes utalványértékhez, úgy aránylik az adott rész-utalványhoz felhasználható foglaló értéke a teljes foglaló értékéhez. Ennek értelmében ahány százalékkal kevesebb a megrendelt rész-utalvány értéke, mint az Utalvány Értéktáblázatban szereplő teljes utalvány értéke, annyi százalékkal kevesebbet használhat fel a teljes foglaló értékéből. A fennmaradó foglaló érték egy, vagy több jövőbeni rész-utalvány rendelés során felhasználható a fentiek szerint.

Ak Stály zákazník má nárok iba na jednu časť celkovej hodnoty rezervovanej poukážky, hodnota časti poukážky – účinkujúca v Sadzobníku poukážok – je v pomere k celkovej hodnote poukážky, a hodnota zálohy, ktorá môže byť využitá k časti poukážky je v pomere k celkovej hodnote zálohy.

To znamená, že v akej miere je nižsia hodnota objednanej časti poukážky od celkovej hodnoty poukážky podľa Sadzobníku poukážok, o to menšiu časť môže využiť z celkovej hodnoty zálohy. Zostávajúca hodnota zálohy môže byť využitá v budúcnosti pri objednávke jednej alebo viacerých častí poukážok podľa hore uvedených. Po zaplatení zálohy je možné zmeniť osobu Produktového partnera pri zaplatení jednej časti alebo úplnej hodnoty ceny poukážky. V týchto prípadoch, v súlade s vyššie uvedenými môže byť zmenená hodnota zálohy jednej časti poukážky, a môže byť zmenená zľava poskytnutá Produktovým partnerom, čo určuje celkovú hodnotu poukážky.

Jednotlivé hodnoty poukážok môžu byť zlúčené, resp. doplnené s časťou poukážky pri zaplatení ceny poukážky. V tomto prípade je možné zlúčiť aj viac záloh, ale iba v pomere objednaných a vyplatených hodnôt poukážok a celkovej hodnoty určenej zľavou poskytnutej Produktovým partnerom zahrnutej v prílohe č. 2. týchto VOP. Celková hodnota poukážok súvisiaca s zľavami, ktoré neúčinkujú v prílohe č. 2. týchto VOP, budú určené spôsobom pomernej úpravy na základe sadzobníka.

Poukážka sa stane automaticky neplatnou po uplynutí doby platnosti, bez zvláštneho právneho úkonu. Ak platnosť vypršala a Stály zákazník nevyužil poukážku, nemá právo na uplatňovanie nárokov voči Inlernetu alebo voči firiem skupiny Inlernetu. To ale neovplyvňuje skutočnosť, že Stály zákazník v premlčacej lehote môže žiadať o daný produkt alebo službu, výnimkou sú prípady, keď predaj produktov alebo poskytovanie služieb majú taký charakter, že plnenie nie je možné očakávať od Produktového partnera. Stály zákazník nemá právo na uplatňovanie nárokov voči Inlernetu a firiem skupiny Inlernet ani v prípade, že poskytnutie služieb a plnenie Produktového partnera nie je zmluvné, alebo je nemožné. Stály zákazník berie na vedomie, že v súvislosti s predajom tovara a / alebo poskytnutím služieb vzniká právny vzťah len medzi ním a Poduktovým partnerom. Ak Produktový partner nesprávne plní, alebo neplní svoje zmluvné povinnosti, alebo poruší zmluvu, nie je Stály zákazník oprávnený v dobe hore uvedenej platnosti žiadať späť cenu poukážku alebo žiadať o výmene poukážky, alebo od ďalšieho Produktového partnera žiadať, aby vystavil poukážku, a nemá právo uplatňovať akýkoľvek iný nárok voči Inlernetu alebo firiem skupiny Inlerne

5.14. Stály zákazník obdrží po registrácii do systému Inlernet e-mail na jeho e-mailovú adresu s identifikátorom a heslom pre vstup do weboffice. Stály zákazník musí dodržať pravidlá, návody a pokyny zahrnuté na webovej stránke Inlernetu, ak sa chce prihlásiť do weboffice, alebo k modifikovaniu hesla a akejkoľvek internetovej aktivite alebo vykonaní právnych úkonov.

Heslo je potrebné z bezpečnostných dôvodov, s pomocou ktorého sa Stály zákazník prihlási do weboffice. Stály zákazník je povinný heslo, ktoré obdržal od Inlernetu, uložiť na bezpečnom mieste. Stály zákazník je povinný zmeniť heslo, ktoré obdržal od Inlerneut tak, aby heslo obsahovalo minimálne 8 znakov, malé a veľké písmena a čísla, heslo nesmie byť rovnaké s osobným identifikačným číslom, dátumom narodenia, mobilným telefónnym číslom, nemôže byť zavádzajúci a nesmie obsahovať tieto čísla. Heslo a osobné údaje môžu byť kedykoľvek zmenené cez osobný weboffice.

5.15. Heslo poskytnuté Inlernetom, ktoré bude neskôr zmenené, je prísne dôverné. Inlernet nenesie žiadnu zodpovednosť, ak Stály zákazník nedodržal pravidlá týkajúce sa dôvernosti informácií a preto tretia osoba zneužila hore uvedené údaje na úkor Stáleho zákazníka. Ak Stály zákazník po vstupu do osobného weboffice zistí zneužitie, je povinný oznámiť túto skutočnosť v lehote jedného dňa na oficiálnu e-mailovú adresu Inlernetu. Ak je potrebné zmeniť údaje Stáleho zákazníka, nové údaje potrebné pre vstup obdrží v e-maile.

5.16. Systém Inlernet na základe tejto zmluvy slúži výhradne na založenie zmluvného vzťahu medzi Produktovým partnerom a Stálym zákazníkom, ktorý podporuje predaj tovarov a poskytnutie služieb, poskytnutie online poukážok Inlernetu a poukážok Produktových partnerov, ktoré sú potrebné k zásobovaniu tovaru a služieb.

Stály Zákazník berie na vedomie, že nakupovanie tovaru a využitie služieb od zmluvného Produktového partnera sa týka len Produktového partnera, preto za postoj a plnenie Produktového partnera nenesie Inlernet žiadnu zodpovednosť. Za plnenie Produktového Partnera je Produktový Partner zodpovedný voči Stálemu zákazníkovi na základe pravidiel zodpovednosti maďarského občianskeho a obchodného práva.

5.17. Inlernet nenesie právnu záruka a záruku za skryté chyby na výrobkoch a službách, ktoré poskytne Produktový partner Stálemu Zákazníkovi prostredníctvom Inlernet systému. Za tieto produkty a služby nesie zodpovednosť podľa všeobecných platných pravidiel Produktový partner. Stály zákazník berie na vedomie, že v súvislosti s predajom tovaru alebo poskytnutím služieb Produktového partnera vzníká právny vzťah výhradne medzi Stálym zákazníkom a Produktovým partnerom, a Inlernet nebude súčasťou tohto právneho vzťahu.

Stály Zákazník súhlasí s tým, že ak Produktový partner poruší svoju zmluvnú povinnosť, Stály zákazník môže uplatniť nárok len voči Produktovým partnerom. Stály zákazník je povinný pri uplatnení nároku jednať s Produktovým partnerom, ak jednanie bude neúspešné, musí konzultovať s referentom Produktového partnera. Stály zákazník svoj nárok uplatnený voči Produktovému partnerovi v súvislosti s predajom tovaru alebo poskytnutím služieb, nie je oprávnený previesť na Inlernet za žiadnych okolností, alebo priamo voči Inlernetu. Stály zákazník berie na vedomie, že Inlernet nie je oprávnený jednať v záležitostiach týkajúcich sa právnej záruky alebo záruky za skryté chyby a o dohode medzi produktovým Partnerom a Stálym zákazníkom, pokiaľ ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb na základe tejto dohody. Stály zákazník pri uplatňovaní svojich nárokov nemá právo požiadať Inlernet, aby sa zúčastnil sprostredkovateľských, mediačných konaní, alebo vypovedal pred súdom a učinil ďalšie prehlásenia voči produktovému Partnerovi.

6. Využitie výhod získaných od Systému Inlernet

6.1. Registráciou do Systému Inlernet bude môcť Stály zákazník využívať zľavnené nakupovania zabezpečené Produktovým Partnerom pre Inlernet, resp. pre Stálych zákazníkov, ktorý sa zaregistrujú do Systému, a podielať sa na provízii, cenových zľavách a ďalších zľavách.

Inlernet nie je zodpovedný za zľavy, provízie a cenové zľavy, ktoré Produktový partner – závažným porušením zmluvy – nezaplatil v stanovenej lehote pre Inlernet.

Ak peňažné plnenie bude vyrovnané neskôr alebo právnou cestou a vymáhaním, Inlernet túto svoju povinnosť dodatočne splní. Inlernet nie je povinný platiť úroky z omeškania Stálemu zákazníkovi, ak oneskorenie s platbou sa stalo v dôsledku závažného porušenia zmluvy, zmluvné strany to výslovne vylučujú.

Vzhľadom k tomu, že podmienky zmluvy uzavretej medzi Produktovým partnerom a Inlernetom sa môžu zmeniť v priebehu času, zmluvné strany výslovne uznávajú, že vyúčtovanie zliav, provízií, cenových zliav sa stane na základe podmienok zmluvy uzavretej s Produktovým partnerom platných pri faktúrovaní Produktovému partnerovi. Inlernet sa zaväzuje všetky zmeny týkajúce sa Produktového partnera zverejniť na svojich internetových stránkach do 15 dní odo dňa zmeny. Stály zákazník berie na vedomie, že v rámci 15-dňovej lehoty môžu obsahovať internetové stránky už neplatné podmienky, kvôli čomu nie je oprávnený uplatniť nárok voči Inlernetu

6.2. Informácie o zľavách, na ktoré je Stály zákazník na základe tejto dohody oprávnený, sú zahrnuté v očíslovaných prílohách týchto VOP na webových stránkach. Tieto prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

6.3. V týchto VOP stanovená 6. pozícia, t.j. Stály zákazník, ktorý dosiahol pozíciu Division Director, bude oprávnený uzavrieť Zmluvu o financovaní motorového vozidla s Inlernetom. Stály zákazník je povinný pred podaním žiadosti o vydanie evidenčného čísla požiadať Inlernet o povolení evidenčného čísla a použitie vozidla, následne môže žiadať príslušný orgán o evidenčné číslo s písmenami "INET", Inlernet ale nezaručuje udelenie licencie. Stály zákazník nie je oprávnený žiadať o evidenčné čísla s číslami od INET-01 do INET-06. Tieto evidenčné čísla sú vyhradené pre management Inlernetu. Poplatok za vydanie evidenčného čísla s písmenami "INET" musí zaplatiť Stály zákazník. Vydanie bez povolania evidenčného čísla s písmenami "INET" ešte pred získaním pozície Division Director môže viesť k okamžitému vypovedaniu Vernostnej zmluvy.

7. Poplatky za používanie Systému Inlernet

7.1. Stály zákazník môže používať Inlernet Systém bezplatne. Tranzakčné a ďalšie náklady - výnimkou bodu 7.3., a Sadzobníka nákladov (príloha č. 4., Inlernet Sadzobník nákladov) a obsahu Oznámenia – nebudú účtované Stálemu zákazníkovi za realizovaná nákupy.

7.2. Stály zákazník môže služby Inlernetu využívať prostredníctvom webových stránok Inlernetu, za ktoré nie je povinný platiť poplatky pre Inlernet.

7.3. Stály zákazník berie na vedomie, že pre zahraničného Produktového partnera je možné objednať výhradne online poukážku (pokiaľ to Produktový partner schváli). Ak žiada o vystavenie online poukážky pre zahraničného Produktového partnera, pri objednávke mu bude účtovaný 1% manipulačného poplatoku z ceny poukážky bez ohľadu na to, aké platidlo je používané v zemi Produktového partnera. platných platidiel. Sumy v cudzej mene sú prepočítané vždy podľa aktuálneho stredového kurzu Maďarskej národnej banky (MNB) platného v deň tranzakcie.

8. Modifikovanie Vernostnej zmluvy

8.1. Stály Zákazník berie na vedomie, že VOP sú podľa §6:77 občianskeho zákonníka všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú stanovené Inlernetom s účelom uzavretia viacerých zmlúv vopred a bez spoluúčasti druhej strany.

Stály zákazník podpisom Vernostnej zmluvy prehlasuje a berie na vedomie, že bol oboznámený s VOP a je si vedomí toho, že ustanovenia VOP sú súčasťou Vernostnej zmluvy. Stály zákazník taktiež berie na vedomie, že ustanovenia týchto VOP – s ohľadom na mimoriadny právny vzťah - sa v niektorých prípadoch môžu líšiť od bežnej praxi.

8.2. Modifikovanie VOP a ich príloh Inlernetom bude v každom prípade platné a právne účinné, Stálym zákazníkom schválené, v prípade, že Stály zákazník do 30 dní od písomného oznámenia modifikovania nevznesie námietku písomne proti ​​navrhovanej zmene alebo bude používať Inlernet Systém aj po písomnom oznámení.

Stály zákazník berie na vedomie, že Inlernet nemá právo uplatňovať viac platných VOP súčasne, ak Stály zákazník bude mať námietku vo vyššie uvedenej lehote, Inlernet má právo vernostnú zmluvu vypovedať s 15-dňovou výpovednou lehotou. Platné znenie VOP a jeho príloh sa nachádza na webovej stránke Inlernetu.

Nahliadnuť do VOP a jeho príloh je možné aj v zákazníckej kancelárii Inlernet Partners Zrt.

8.3. Stály Zákazník berie na vedomie, že Inlernet má právo všetky zmeny, návrh na zmenu, nariadenia, obchodnú politiku, informačné bulletiny a oznámenia poslať na e-mailovú adresu a telefónne číslo (pokiaľ disponuje s telefónnym číslom, tak v SMS správe), do weboffice a na bydlisko Stáleho zákazníka, ktoré mu poskytol k dispozícii.

9. Zánik Vernostnej zmluvy

9.1. Ak Stály zákazník objednal poukážku pre Produktového partnera, po vystavení alebo objednaní poukážky nie je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, s ohľadom na to, že vystavením poukážky Inlernetu – podľa bodu č. 5.11. týchto VOP – Inlernet svoju povinnosť vyplívajúcu z tejto zmluvy a vzťahujúcu sa na daný právny úkon splnil, následne bude právny vzťah existovať len medzi Produktovým partnerom a Stálym zákazníkom, takže Stály zákazník svoje právo na odstúpenie od zmluvy je oprávnený uplatniť výhradne voči Produktovému partnerovi.

Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo strán nie je oprávnená odstúpiť od tejto dohody - pokiaľ ide o objednávanie a rezerváciu poukážky.

Ak aj napriek vyššie uvedeným ustanoveniam bude súdom zistené, že Stály zákazník v súvislosti s touto zmluvou uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade so zákonom – po zaplatení zálohy alebo celkovej hodnoty poukážky, - nevyužitá suma zo zálohy na poukážku, ktorá bola zaplatená Inlernetu, alebo zaplatená celková hodnota poukážky, ak poukážka nebola využitá, zmluvné strany budú túto zaplatenú sumu brať ako garanciu, takže v prípade odstúpenia od zmluvy táto suma nebude vrátená Stálemu zákazníkovi. Stály zákazník výslovne prehlasuje, že je mu známy pojem garancie, a súhlasí s výškou garancie a vyhlasuje, že nebude spor s Inlernetom. Poskytnutie garancie je výslovne potrebné, veď využitím zálohy vyplatenej na poukážku prinesie Inlernetu hospodárske výhody po nakupovaní Stálym zákazníkom od Produktového partnera, o ktorej by prišiel v prípade odstúpenia od zmluvy, ďalej Inlernet poskytuje také služby Stálemu zákazníkovi a ďalším Stálym zákazníkom (platenie provízií, ďalšie poskytnuté výhody podľa týchto VOP), ktorých vrátenie by bolo možné zaistiť v prípade odstúpenia od zmluvy len s použitím garancie.

9.2. Tieto VOP a prílohy, blanketa Vernostnej zmluvy sú totožné so zmluvnou ponukou. Inlernet pošle Stálemu zákazníkovi oznámenie do 8 dní o prijatí vylnenej ponuky, má právo ale aj na odmietnutie bez odôvodnenia. Blanketa podpísaná Stálym zákazníkom bude po uplynutí 8 kalendárnych dňoch považovaná za prijatú (dohodu) Inlernetom, a Vernostná zmluva nadobúda platnosť, ak Inlernet o odmietnutí neinformuje Stáleho zákazníka. Stály zákazník má právo výhradne osobne podpisovať blankety zmlúv vzťahujúcich sa na tieto VOP (vrátane i na prijatie zmluvných podmienok zverejnených na internete). Stály zákazník nie je oprávnený zmocniť právnych zástupcov inej fyzickej alebo právnej osoby na podpisovanie blankety zmlúv. Falšované zastupovanie v dobrej viere týkajúce sa podpisovania blankety zmlúv je takisto vylúčené, preto blanketa podpísaná inou osobou v mene Stáleho zákazníka je neplatná, a môže byť bez časového obmedzenia napadnutá. Ak niekto v mene inej osoby a v zlom úmysle, falšovaním podpisu uzatvára Verejnostnú zmluvu, podľa zák. Podľa §. 345. Trestného zákonníka sa považuje použitie súkromného dokumentu za prečin. V prípade podozrenia z trestného činu Inlernet začína trestnoprávne konanie voči neznámemu páchateľovi.

9.3. Podľa týchto VOP sa Vernostná zmluva uzatvára na dobu neurčitú. Vernostnú zmluvu sú oprávnení zmluvné strany vypovedať s 30-dňovou výpovednou lehotou, do konca kalendárneho mesiaca s písomným oznámením zaslanej druhej zmluvnej strane.

9.4. Oznámenia v súvislosti s výpoveďou a ďalšie oznámenia stanovené v týchto VOP musia byť podané písomne. Za písomné oznámenia sa kvalifikujú všetky oznámenia, ktoré boli zaslané a doručené druhej strane poštou, e-mailom, vo weboffice, alebo faxom. Oznámenia zaslané poštou sú považované za doručené v deň doručenia ak adresát odmietne prevziať zásielku, sa považujú za doručené v deň pokusu o doručení zásielky. Ak bolo doručenie neúspešné z dôvodu, že adresát poštovú zásielku neprevzal – a k odosielateľovi bola vrátena s označením "nevyzdvihol", zásielka sa považuje za doručenú - ak nie je preukázaný opak – piaty pracovný deň po dni druhého pokusu o doručení poštou. Oznámenia poslané e-mailom, alebo faxom sú doručené, ak sa od adresáta automaticky vráti oznámenie o "úspešnom doručení," alebo príjemca pošle písomné potvrdenie o prijatí.

Počas výpovednej lehoty obe strany sú povinné plniť svoje povinnosti vyplívajúce z tejto zmluvy. Po uplynutí výpovednej lehoty Inlernet a  Stály zákazník musia sa vysporiadať medzi sebou s províziami vzniknutými v súvislosti s nákupmi a propagáciou Systému. Následne nebude mať Stály zákazník žiadne práva na využitie provízií a ďalších zliav, a účtovacia povinnosť Inlernetu zanikne. Stály zákazník je povinný do 15 dní po ukončení platnosti zmluvy všetky dokumentácie a špecifické materiály vrátiť Zákazníckej kancelárie prevádzkovanej maďarskou dcérskou spoločnosťou Inlernetu (Budapešť 1024, Zivatar u.14.). Inlernet je oprávnený uplatniť nárok na odškodnenie za vzniknuté škody v dôsledku neplnenia vyššie popísaných povinností voči Stálemu zákazníkovi.

V prípade riadneho odstúpenia od tejto zmluvy Stálym zákazníkom, po uplynutí lehoty výpovede a po schválení Inlernetom, sa môže Stály zákazník opakovane zaregistrovať do systému Inlernet a uzavrieť novú zmluvu s Inlernet Worldwide AG. V tomto prípade bude jeho Navrhovateľom jeho pôvodný Navrhovateľ, ale skôr vybudovanú sieť stálych zákazníkov nedostane späť, ktorá patrí priamo Navrhovateľovi. Inlernet má právo odmietnuť bez odôvodnenia opakovanú registráciu.

9.5. Zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu s okamžitou platnosťou, ak druhá strana závažne porušila svoje povinnosti vyplývajúce z týchto Všeobecných obchodných podmienok, a na písomnú žiadosť druhej strany o nápravu nezabezpečí opravný prostriedok, výnimkou sú prípady, kedy porušenie zmluvy je tak závažné, že zmluva musí byť ukončená.

Inlernet okrem vyššie uvedených má právo s okamžitou platnosťou vypovedať zmluvu v týchto prípadoch:

- Stály zákazník svojimi vyhláseniami ohrozuje dobrú povesť, obchodnú povesť Inlernetu, alebo koná takýmto spôsobom,
- Stály zákazník propaguje alebo inzeruje Inlernet Inlernet Systémom neschválené formou , resp. užíva ochranné známky Inlernetu na vlastných materiáloch bez povolenia, okrem toho v mene a v zastúpení Inlernetu neoprávnene (bez konkrétneho písomného povolenia) predloží vyhlásenia a prijíma povinnosti,
- Stály zákazník upraví bez povolenia alebo falšuje informačné materiály, odborné materiály a prezentácie Inlernetu,
- Stály zákazník od Produktového partnera a v spolupráci s ním a obchádzaním systému Inlernet, využíva zľavy, ktoré nie sú na webových stránkach www.inlernet.com alebo na ďalších súviasiach stránkach,
- Stály Zákazník obchádzaním Inlernetu obdrží zľavu inzerovanú Produktovým partnerom na webových stránkach www.inlernet.com a na ďalších súvisiacich stránkach v hotovosti alebo iným priamym spôsobom od Produktového partnera,
- Stály Zákazník v spolupráci s Produktovým partnerom a obchádzaním systému Inlernet, obdrží cenu online poukážky, ktorá môže byť využitá u Produktového partnera, v plnej výške alebo len jednu časť v hotovosti, bankovým prevodom, alebo iným spôsobom od Produktového partnera,
- Stály Zákazník provízie, ktoré boli vyplatené neoprávnene, ani na napomenutie Inlernetu nevráti späť,
- Stály zákazník sa pokúsi zaregistrovať ďalších stálych zákazníkov, produktových partnerov nesprávnymi informáciami alebo zavádzajúcim spôsobom do Systému Inlernetu, alebo dezinformuje ich v súvislosti s používaním a poskytnutými výhodami Systému,
- Stály zákazník charakterizuje Systém Inlernet nesprávne ako kapitálovú investíciu alebo ako systém, ktorý vykonáva finančné činnosti, ktoré podliehajú povoleniu, alebo ho predstaví ako systém, ktorý vykonáva svoje navrhovateľské činnosti v rozpore s platnými predpismi, alebo ak poskytnete nepravdivé informácie o činností Systému Inlerne,
- Stály zákazník zaregistruje ako odporúčanie inú osobu pod titulom nový Stály zákazník do Systému Inlernet bez vedomia dotyčnej osoby alebo bez jej súhlasu,
- Vykonáva činnosti konkurenčné s činnosťami Systému Inlernet, s čím spôsobí finančnú alebo morálnu škodu Inlernetu, alebo zhoršuje jeho pozíciu na trhu, to najmä vtedy, ak založí alebo prevádzkuje obchodný systém na základe 4.21. bodu,
- Stály zákazník iniciuje súdne konania (sporné a nesporné) voči Inlernetu,
- Stály zákazník poškodí Inlernet alebo jeho partnerov zámerne, alebo spácha trestný čin proti nim,
- Koná spôsobom, ktorý znemožňuje, alebo podstatne sťažuje ďalšiu spoluprácu v Systéme.

9.6. V prípade úmrtia Stáleho zákazníka prechádzajú povinnosti vyplívajúce z tejto dohody na zákonného dediča, takže v tejto zmluve vstúpi na miesto zosnulého Stáleho zákazníka automaticky jeho dedič. Zľavy, Práva Inlernetové, provízie a výhody (ďalej spoločne označované ako: Inlernetové oprávnenia) budú vložené v systéme do takzv.

Dočasnej databázy od zistenia dátumu smrti až do nadobudnutí platnosti rozsudku o dedičstve, v prípade sporu o dedičstve do doručenia konečného rozsudku Inlernetu. Otvorenie Dočasnej databázy znamená zároveň zablokovanie prístupu k Backoffice, čo ale nebude mať vplyv na možnosť získania Inlernetových oprávnení. Takže ešte pred registrovaním nového Stáleho zákazníka v Dočasnej databáze (dediča) budú rásť Inlernetové oprávenia zosnulého Stáleho zákazníka. Uznesenie vynesené v dodatočnom dedičskom konaní v súvislosti s dedením Inlernetových oprávnení nemôže byť v Systéme Inlernet uplatnené. V dedičskom konaní - či už ide o dedičstvo zo zákona alebo zo závetu - je možné vymenovať iba jednu osobu ako dediča Inlernetových oprávnení. Inlernetové oprávnenia nemôžu byť rozdelené ani v prípade dedenia. Ak Stály zákazník má viacerých dedičov, dedičia musia určiť jedinú osobu, kto zdedí všetky tieto Oprávnenie. Ak zosnulý Stály zákazník nemenoval dediča a osoba dediča zostane neznáma, alebo dedič sa nachádza na neznámom mieste resp. dedičské konanie skončí neúspešne, Inlernetové oprávnenia zdedí Navrhovateľ zosnulého Stáleho zákazníka, výnimkou sú prípady, keď smrť Stáleho zákazníka je dôsledkom či už úmyselného alebo nedbanlivostného skutku – v každom prípade o tom musí byť preukázaný právoplatný rozsudok.

Ak je dedičom poručiteľa Stály zákazník registrovaný v systéme Inlernet, zložka vernosti, ktorá patrí k dedičstvu – spolu s Inlernetovým oprávnením – nebude pridaná k existujúcej zložke vernosti dediča a k Inlernetovým oprávneniam. Na miesto Stáleho zákazníka ako poručiteľa vstúpi Stály Zákazník ako dedič pod týmto titulom: "dedič XY je ZW". V tomto - a len v tomto prípade – bude dedič využívať služby poskytnuté Systémom Inlernet pod identifikátorom s dvoma alebo viacerými rôznymi Inlernetovými Oprávneniami. Identifikátor Stáleho zákazníka ako poručiteľa sa nemení ani po dedení, bude takisto súčasťou dedičstva.

9.7. Všetky ustanovenia tejto Vernostnej zmluvy zostávajú v platnosti do ukončenia zmluvného vzťahu. Dátum ukončenia v prípade výpovede je totožný s posledným dňom výpovednej lehoty. Od dňa ukončenia platnosti tejto zmluvy Stály zákazník nie je oprávnený na použitie Systému Inlernet, ani Weboffice, tieto budú Inlernetom automaticky zablokované. Ak Stály zákazník zaplatil za poukážku Inlernetu len zálohu, túto čiastku nestratí, bude mať možnosť túto čiastku doplňiť o zostatkovú hodnotu celkovej ceny Inlernet poukážky do jedného roka odo dňa ukončenia platnosti zmluvy, podľa ustanovenia bodu 5.12. Stály zákazník sumu vyplatenú ako zálohu stratí po uplynutí jedného roka, ak v  uvedenej lehote nezaplatí zostatkovú hodnotu.

10. Pravidlá zodpovednosti a vymáhania pohľadávok

10.1. V prípade uplatnenia akýchkoľvek nárokov na základe akéhokoľvek právneho titulu - vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu, alebo v súvislosti s ním - Stálym zákazníkom voči Inlernetu a spoločnosti skupiny Inlernetu, je Inlernet a spoločnosti skupiny Inlernetu zodpovedný len v prípade, ak bola škoda spôsobená úmyselne, vážnou nedbanlivosťou alebo trestným činom spáchaným zamestnancom Inlernetu. V týchto prípadoch a iba vtedy, ak bola spôsobená škoda v živote Stáleho zákazníka alebo jeho zamestnanca, alebo porušená telesná integrita Stáleho zákazníka alebo jeho zamestnanca, ak došlo k poškodený zdravotného stavu Stáleho zákazníka alebo jeho zamestnanca, ktoré je možno pripísať Inlernetu. Zodpovednosť Inlernetu a spoločnosti skupiny Inlernetu za škody akéhokoľvek druhu spôsobené v záujmovej skupine Stáleho zákazníka je vylúčená

10.2. Inlernet a skupiny spoločností Inlernet nenesie zodpovednosť a neposkytne záruku na používanie internetu, Weboffice a / alebo telefonických a SMS služieb, a to najmä čo sa týka dostupnosti mobilných sietí alebo iných mobilných terminálov. Inlernet za škody vzniknuté v dôsledku nedostupnosti alebo chybného fungovania hore uvedených nenesie žiadnu zodpovednosť, s výnimkou sú v prípady, ak škody vzniknli úmyselným a nedbanlivostným zavinením Inlernetu.

10.3. Inlernet nie je zodpovedný za nepravdivé a zavádzajúce informácie poskytnuté Navrhovateľom Stáleho zákazníka, alebo ďalšími Stálymi zákazníkmi, ktoré sa týkajú registrácii, štruktúry alebo používania Systému Inlernet, dostupných Inlernetových oprávneniach a ich rozsahu. V tejto súvislosti je smerodajná publikovaná verzia Všeobecných Obchodných Podmienok a príloh na webovej stránke Inlernetu www.inlernet.com, na ktorej zverejnené dokumenty sa považujú za oficiálne informácie poskytované Inlernetom.

10.4. Na základe tejto zmluvy za vyššiu moc sa považujú situácie vzniknuté mimo záujmovej skupiny Inlernetu, všetky neočakávané udalosti, najmä, ale nie výlučne:

prírodné katastrofy, požiare, záplavy, úradné alebo súdne konanie, výnimočný stav, povstania, občianske vojny, vojny, štrajky alebo podobné výluky, ďalej trvalé prestávky technických podmienok zabezpečenia dlhodobého prístupu k databáze Inlernetu a k webovým stránkam Inlernetu, ktoré boli spôsobené mimo záujmovej skupiny Inlernetu, ktoré priamo alebo nepriamo spôsobuje zastavenie prevádzky Systému Inlernet a neumožňuje, trvale pozastaví alebo značne sťažuje plnenie zmluvy Inlernetom. Inlernet nenesie zodpovednosť za neplnenie, chybné alebo oneskorené plnenie zmluvy, v dôsledku udalosti vyššej moci. V prípade vzniku udalosti vis major je Inlernet povinný písomne informovať Stáleho zákazníka ​​(v tomto prípade zverejnenie na webovej stránke sa tiež kvalifikuje ako písomné oznámenie) najneskôr do 8 dní. Po dobu trvania udalostí vyššej moci sa plnenie podľa tejto zmluvy prerušuje vzhľadom na mieru udalosti vyššej moci.

11. Všeobecné podmienky ochrany osobných údajov

11.1.V rámci tejto dohody Inlernet spracuje údaje získané od stáleho zákazníka a údaje získané pri platbe prostredníctvom Inlernet Prepaid MasterCard kartou. Stály zákazník berie na vedomie a výslovne s tým súhlasí, že k plneniu povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy je nevyhnutné, aby Inlernet spracoval osobné údaje Stáleho zákazníka. Inlernet má právo vyššie uvedené údaje používať s prihliadnutím na vyššie uvedené zákonom stanovené obmedzenia s účelom identifikácie Stáleho zákazníka a kontrolu jeho právnej a obchodnej schopnosti, resp. v záujme uplatnení zmluvných povinností a práv, ďalej pre Navrhovateľov (Inštruktorov) Stáleho zákazník.

11.2. Osobné údaje Stáleho zákazníka môže Inlernet a spoločnosti v skupine Inlernet spracovávať výlučne na plnenie služieb spojených so Systémom Inlernet, v záujme bezpečnej, nepretržitej a bezchybnej prevádzky systému Inlernet (najmä pre určenie identifikácie a pozície v Systéme Inlernet) a na tieto účely: identifikácia Stáleho zákazníka v súvislosti s prevádzkou, rozšírením a vybavovaním Poukážok, príprava štatistík, prieskum trhu, vykonanie analýzy trhu, pre použitie ako referencie, reklama, technické fungovanie služieb, zasielanie informácií a bulletinov. Inlernet nie je oprávnený osobné údaje Stáleho zákazníka poskytnúť alebo akýmkoľvek spôsobom sprístupniť nepríslušným tretím osobám. Stály zákazník podpisom tejto zmluvy výslovne súhlasí s tým, aby osobné údaje poskytnuté Inlernetu a uvedené v zmluve, alebo akýmkoľvekek iným spôsobom poskytnuté pre Inlernet k spracovaniu, evidovaniu, použitiu, prevádzkovaniu Systému, a k plneniu ďalších zmluvných povinností poskytol na účely hore uvedené ďalším zmluvným partnerom - či už zahraničných – resp. tretím osobám. Stály zákazník výslovne súhlasí s tým, aby Inlernet posielal informačné materiáyl s marketingovým účelom na jeho telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré podporujú prevádzkovanie Systému.

11.3. Inlernet má právo spracované osobné a ďalšie údaje Stáleho zákazníka poksytnúť spoločnostiam skupiny Inlernetu a Navrhovateľom (Inštruktorom) výlučne v súvislosti s plnením služieb spojených so Systémom Inlernetu. Podpísaním tejto zmluvy stály zákazník výslovne súhlasí s tým, aby Inlernet a spoločnosti Inlernet-skupiny zistené údaje, t. j. predovšetkým základné údaje, osobné údaje potrebné k identifikácii stálych zákazníkov a údaje pri nákupe počas platnosti a po zániku tejto zmluvy spracovali k potvrdeniu právneho základu a v záujme horeuvedených cieľov odovzdali hospodárskym spoločnostiam, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s InIernetom, stálym zákazníkom, ktorí sú v inom obchodnom vzťahu alebo pre spoločnosti, ktoré prevádzkujú ďalšie obchodné systémy. Ak Stály zákazník nesúhlasí v písomnom vyhlásení s poskytnutím svojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely, Inlernet nemá právo tieto údaje poskytnúť ďalej. V tom prípade Stály Zákazník berie na vedomie, že obmedzenie prenosu údajov zabráňuje alebo obmedzuje prístup k Inlernetovým Oprávneniam.

11.4. Stály zákazník podpisom tejto zmluvy výslovne vyjadruje súhlas s tým, aby Inlernet vyššie uvedené osobné údaje použil na reklamné účely, alebo ako referenciu, v krátkych textových správach (SMS) a v e-mailoch. Stály Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o informácie týkajúcich sa jeho osobných údajov spracovaných Inlernetom, ďalej má právo žiadať o opravu, úpravu, zmenu, alebo – ak zákon to neobmedzuje – odstránenie informácií. Vyššie uvedenú žiadosť môže Stály zákazník poslať Inlernetu na oficiálnu elektronickú adresu. Inlernet sa zaväzuje vybaviť žiadosť týkajúcu sa osobných údajov Stáleho zákazníka v čo najkratšom čase, ale najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Stály Zákazník výslovne súhlasí s tým, že žiadosťou o zrušení svojich osobných údajov súčasne podáva žiadosť o ukončení Vernostnej zmluvy. Stály zákazník podpisom tejto zmluvy súhlasí bez akejkoľvek finančnej odmeny, aby fotografie a videozáznamy pripravené na podujatiach organizovaných Inlernetom pre Stálych zákazníkov mohol Inlernet použiť a prezentovať na ďalších svojich udalostiach, publikovať na webovej stránke Inlernetu, alebo použiť na akýkoľvek iný účel, ako napríklad na prednáškach, výnimkou sú prípady, ak fotografia alebo videozáznam by mohol poškodiť dobrú povesť Stáleho zákazníka a práva vzťahujúce sa na ďalšie osoby.

12. Ostatné ustanovenia

12.1. Ak bola táto zmluva uzavretá s obchodnou spoločnosťou ( KG, s.r.o., a.s., atď.), zástupca spoločnosti je povinný zabezpečiť, aby jednatelia, zamestnanci, úradníci a nezávislý konzultanti tejto spoločnosti dodžali všetky ustanovenia tejto zmluvy. V prípade porušenia zmluvy zo strany vyššie uvedených osôb zodpovednosť nesie spoločnosť a jeho zástupca.

12.2. Táto zmluva sa riadi, bez ohľadu na národnosť a trvalé bydlisko Stáleho zákonníka maďarským hmotným právom, najmä ustanoveniami maďarského občianskeho zákonníka. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť rokovaním o možnej dohode. Prípadné spory, o ktorých sa strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie príslušnému súdu prevého stupňa podľa sídla Inlernet Worldwide AG.

12.3. Zmluvné strany sú povinní ustanovenia tejto zmluvy plne rešpektovať. Stály zákazník nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Inlernetu práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prenechať alebo previesť v žiadnom prípade na tretie osoby. Tento zákaz neplatí - v prípade obchodnej spoločnosti – pre právne nástupníctvo stanovené v zákone č. 2006/IV, o obchodných spoločnostiach. V prípade postúpenie zmluvných práv budú uplatnené ustanovenia o poskytnutí osobných údajov Stáleho zákazníka ešte výraznejšie.

Inlernet práva a bonusové práva Stáleho zákazníka s ukončením vernostného právneho vzťahu môžu byť prevedené na ďalšieho Stáleho zákazníka. Inlernet má v každom prípade predkupné právo v súvislosti s prevodom práv podľa tejto kapitoly. Stály zákazník je povinný písomne požiadať Inlernet o súhlas k prevodu práv a upozorniť Inlernet na využitie svojho predkupného práva.

12.4. Stály zákazník podpisom tejto zmluvy výslovne súhlasí s tým, aby Inlernet niektoré alebo všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prenechal na tretie osoby, alebo na obchodnú spoločnosť, ale v prvom rade na firmu zo skupiny Inlernet, alebo umožnil prevod iným spôsobom, a výslovne súhlasí s právnym následníctvom vzťahujúcim sa na Inlernet.

12.5. Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi stranami v súvislosti s Inlernet systémom, nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súbežné písomné či ústne dohody a zmluvy týkajúce sa tejto témy. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť sa nedotýka samotnej zmluvy. Ďalšie ustanovenia tejto dohody zostávajú platné a vymáhateľné. Zmluvné strany sú povinní nahradiť takéto ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením, pokiaľ bez neplatného ustanovenia zmluvné strany by nebolo možn uzatvoriť túto zmluvu.

Ak niektoré ustanovenia Vernostnej zmluvy a týchto VOP alebo ich príloh by boli v rozporu, bude táto časť Vernostnej zmluvy smerodajný pri vysvetlení a určení obsahu a podmienok týkajúcich sa právneho vzťahu medzi zmluvnými stranami.

Pre výklad ustanovení VOP sú smerodajné krátke popisy na webových stránkach Inlernetu a vysvetlenia vzťahujúce sa na Systém Inlernetu.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah VOP prečítali, jej obsahu porozumeli a vyjadrujú svoj súhlas s tým, že budú viazaní ustanoveniami tejto zmluvy.

Dňa 1. marca 2016